top of page
1585140322722_equussss.png
Algemene voorwaarden Rucs de Wurft/ Therapierucs

1. Toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Rucs de Wurft- Therapierucs ( hierna te noemen: opdrachtnemer) partij is. De opdrachtgever/ deelnemer
verklaard zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk bekend met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

2. Definities
Opdrachtnemer: Rucs de Wurft- Therapierucs 
Opdrachtgever: persoon die de opdracht geeft om van de diensten van de opdrachtnemer gebruik te maken. Coaching, Mindfulness, Ezeltempo en Asinotherapie 

3. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand zodra er een bevestiging (schriftelijk of mail) is gedaan door Rucs de Wurft- Therapierucs. 


4. Uitvoering overeenkomst
A. De dienstverlening zal geschieden door middel van een inspanningsverbintenis. Indien het resultaat anders is, dan Opdrachtgever beoogd heeft, zal Opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd zijn. Ook indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de door Rucs de Wurft- Therapierucs te verrichten diensten, blijft het honorarium verschuldigd.
B. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Bovendien zal Opdrachtgever ons alle bescheiden ter inzage geven welke noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat garant voor de juistheid van de door hem/haar verstrekte gegevens en bescheiden.
C. Rucs de Wurft- Therapierucs is gehouden de opdracht zodanig uit te voeren, dat, voor zover de verstrekte gegevens toereikend zijn, aan de wettelijke eisen op het desbetreffende gebied voldaan wordt.


5. Betaling


6. Herroeping/ Annulering

7. Aansprakelijkheid
A. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. Rucs de Wurft-Therapierucs is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen van Opdrachtgever of persoonlijk letsel van Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Rucs de Wurft-Therapierucs.

B. Opdrachtgever vrijwaart Rucs de Wurft-Therapierucs voor schade die hij/zij veroorzaakt aan zaken van derden.

C. Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Rucs de Wurft-Therapierucs uit welke hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de betreffende overeenkomst tussen Rucs deWurft-Therapierucs of Opdrachtgever bedongen prijs, exclusief BTW.

D. Rucs de Wurft-Therapierucs is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc.


8. Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke informatie die door Opdrachtgever aan Rucs deWurft-Therapierucs worden verstrekt, is vertrouwelijk. Rucs de Wurft-Therapierucs zal hier in lijn met de van toepassing zijnde privacywetgeving mee omgaan.


9. Trainingsmateriaal en producten
Het materiaal/ en producten welke gebruikt worden bij sessies en therapie is eigendom van Rucs de Wurft-Therapierucs.
Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan.

11. Overige bepalingen

A. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts dan tussen Rucs de Wurft-Therapierucs en Opdrachtgever van toepassing, indien deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen.

B. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Rucs deWurft-Therapierucs en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.​Op ieder overeenkomst tussen
C.Opdrachtgever en Rucs de Wurft-Therapierucs is het Nederlands recht van toepassing.

D.Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Rucs de Wurft-Therapierucs en Opdrachtgever zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

V1.0  29102022

de wurft ezel_edited_edited.png
bottom of page